Xasasti tamacatzinin

Xtachihuin Dios atza

Pelicula xla Jesus.  Atza catanu